Regulamin

 

Regulamin platformy elektronicznej www.lubrowsklep.pl

 

§ 1 DEFINICJE

 

Sprzedawca - BROWAR 3 CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem Borcz 2, 83-312 Borcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000642827, NIP 5882421975, nr REGON 36567534700000;

 

Sklep – punkt sprzedaży stacjonarnej, znajdujący się w Borczu przy ulicy Borcz 2, który posiada koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5%, oraz piwa powyżej 4,5% alkoholu oraz, w którym można odebrać zamówienie złożone przez platformę elektroniczną, znajdującą się pod adresem internetowym www.lubrowsklep.pl;

 

LUBROW.PL – platforma elektroniczna służący do składania zamówień realizowanych w Sklepie, znajdujący się pod adresem internetowym www.lubrowsklep.pl;

 

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług LUBROW.PL;Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z LUBROW.PL. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ;

 

 

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja LUBROW.PL, dzięki której Klient może założyć w LUBROW.PL swoje indywidualne Konto;Artykuły – produkty zaprezentowane w LUBROW.PL, które mogą zostać zakupione w Sklepie;Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);Umowa – umowa sprzedaży Artykułów zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, realizowana tylko i wyłącznie w Sklepie (umowa sprzedaży według Kodeksu Cywilnego);Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które skutkuje zawarciem Umowy;Przedstawiciel – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru Artykułów ze Sklepu;§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Browar Lubrow Borcz 2, 83-312 Borcz

 2. Adres e-mail: lubrow@lubrow.pl

Telefon: +48509143707§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

   

  • aktywne konto e-mail

  • urządzenie z dostępem do Internetu

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

    

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z LUBROW.PL

1.Informacje na temat Artykułów (tj. opisy produktów oraz ich ceny), znajdujących się na LUBROW.PL, poczytuje się nie jako ofertę lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Korzystanie z LUBROW.PL w sposób sprzeczny z prawem, naruszający dobra osobiste osób trzecich (w tym pozostałych użytkowników LUBROW.PL) oraz dobra osobiste Sprzedawcy jest zakazane.

3. Warunkiem korzystania z LUBROW.PL jest rejestracja Konta na platformie. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Klient zakładając Konto, oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, zapoznał się niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

4. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta ale jednocześnie konieczne do złożenia zamówienia w LUBROW.PL.

5. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Klienta w LUBROW.PL, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.

6. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

7. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 

8. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: lubrow@lubrow.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 5 ZASADY ZAWARCIA UMOWY ORAZ WYDANIA ARTYKUŁÓW

1. W celu zawarcia Umowy w Sklepie za pośrednictwem LUBROW.PL należy będąc zalogowanym na platformie na swoim Koncie, dokonać wyboru Artykułów poprzez dodanie ich do koszyka.

2. Po naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” Klient zostanie przekierowany do strony, w której wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Klient w tym miejscu może zmodyfikować rodzaje oraz ilości Artykułów, wybrać metodę płatności, wybrać jedną z metod odbioru zamówionych Artykułów (lista metod odbioru znajduje się pod napisem „Dostawy”).

3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

4. Sprzedawca nie dokonuje wysyłki Artykułów. W przypadku gdy odbiór osobisty Artykułów przez Klienta jest niemożliwy, Klient może zlecić odbiór Artykułów ze sklepu Przedstawicielowi. W przypadku wybrania przez Klienta metody dostawy innej niż odbiór osobisty, Klient upoważnia Przedstawiciela do odbioru Artykułów ze Sklepu w imieniu Klienta.

5. Wydanie Artykułów następuje w Sklepie.

6. W przypadku gdy Klient zdecyduje się na odebranie zamówienia przez Przedstawiciela, upoważnia Sprzedawce do:

- wydania Przedstawicielowi nabytych przez Klienta Artykułów

- przekazania Przedstawicielowi kwoty pobranego wynagrodzenia Przedstawiciela

- przekazania Przedstawicielowi wszystkich danych osobowych wymaganych do zrealizowania dostawy przez Przedstawiciela

7. Zasady udzielenia pełnomocnictwa Przedstawicielowi znajdują się w § 10 Regulaminu.

8. Sprzedawca jest zobowiązany do przygotowania Artykułów do odbioru bez wad.

9. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w LUBROW.PL.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:

   

  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 43-1540-1098-2059-9047-5970-0001 BOŚ Bank

  2. Za pomocą karty płatniczej:

   • Visa

   • Visa Electron

   • MasterCard

   • MasterCard Electronic

   • Maestro

  3. Za pośrednictwem platformy płatniczej:

   • Płatności Shoper

  4. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego Artykułów w Sklepie.

 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

   

 3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

   

 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

   

 5. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem LUBROW.PL, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   

 2. Odstąpienia od Umowy nie przysługuje po dokonaniu odbioru zamówionych Artykułów przez Klienta, niezależnie czy Artykuły zostały odebrane osobiście czy przez Przedstawiciela.

   

 3. Aby Klient mógł odstąpić od Umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   

 5. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od Umowy.

   

 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta yte w pierwotnej transakcji.

   

 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.§ 8 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady Artykułu, Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Artykułu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

   

  2.Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

   

 2. Reklamacje dotyczące działania LUBROW.PL należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

   

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z LUBROW.PL jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w LUBROW.PL Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

   

 2. Celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę, podanych przez Klienta w związku ze składaniem zamówień w LUBROW.PL, jest ich realizacja. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy w LUBROW.PL.

   

 4. Dane Klienta podane w związku ze złożeniem zamówienia w LUBROW.PL będą przetwarzane do momentu, w którym:

  • przestanie obowiązywać Umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą;

  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;

  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę, związanych z Umową zawartą przez LUBROW.PL;

  • zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

   

  5. Klientowi przysługuje prawo żądania:

   

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6.W celu realizacji swoich praw, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 

7. W przypadku gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient może złożyć skargę§ 10 UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA PRZEDSTAWICIELOWI

1. Przedstawiciel nie zawiera umowy sprzedaży Artykułów.

2. Przedstawiciel może działać tylko i wyłącznie w imieniu Klienta, który ukończył 18 lat.

3. Przedstawiciel nie wyda Artykułów osobie, której stan i zachowanie wskazują, że jest nietrzeźwa.

4. Wysokość wynagrodzenia Przedstawiciela jest uzależniona od wybranej formy dostawy. Szczegółowe informacje dotyczące formy dostawy znajdują się w stopce na LUBROW.PL, w zakładce „Czas i koszt dostawy”.

5. Klient dokonując płatności poprzez LUBROW.PL, wraz z zapłatą za Artykuły, uiszcza wynagrodzenie dla Przedstawiciela według wybranej przez siebie metody płatności i dostawy. Przedstawiciel dostarczy Artykuły przesyłką kurierską.

7. Przedstawiciel, wykonując pełnomocnictwo odbiera od Sprzedawcy, zakupione w Sklepie przez Klienta, Artykuły i dostarcza pod wskazany przez Klienta adres. Klient upoważnia Przedstawiciela do przetwarzania swoich danych osobowych wymaganych do wykonania pełnomocnictwa.

8. Klient upoważnia Przedstawiciela do odbioru przekazanego wynagrodzenia za pełnomocnictwo od Sprzedawcy.

9. Klient, w celu wykonania pełnomocnictwa, udziela pełnomocnictwa RENOVA INSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5833265535.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

   

 2. Każdorazowo składane w LUBROW.PL zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

   

 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

   

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa.

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BROWAR 3 CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Borcz 2, 83-312 Borcz
adres e-mail: lubrow@lubrow.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl